Kundcase

KUND: AVISEQ

Så blev de nya företagsvärderingarna verktyg för att nå affärsplanen

”För att accelerera vår nya affärsplan behövde vi nya företagsvärderingar som skulle passa samtliga team och geografier. Detta för att stärka kulturen och samarbetet och för att bli framgångsrika. Jag är så otroligt glad och tacksam över det fantastiskt fina arbetet som Doings har bidragit med. Med deras expertis inom värderingar och förändringsarbete har processen genomförts både mer effektivt och med bättre kvalité. Uppföljningen visar ett strålande bra resultat.”

SARA WÅGBERG, HR-ANSVARIG AVISEQ

Kundcase

KUND: AVISEQ

Så blev de nya företagsvärderingarna verktyg för att nå affärsplanen

”För att accelerera vår nya affärsplan behövde vi nya företagsvärderingar som skulle passa samtliga team och geografier. Detta för att stärka kulturen och samarbetet och för att bli framgångsrika. Jag är så otroligt glad och tacksam över det fantastiskt fina arbetet som Doings har bidragit med. Med deras expertis inom värderingar och förändringsarbete har processen genomförts både mer effektivt och med bättre kvalité. Uppföljningen visar ett strålande bra resultat.”

SARA WÅGBERG, HR-ANSVARIG AVISEQ

VAD VAR UTMANINGEN?

Vi behövde en värdegrund med nya företagsvärderingar som speglade vårt nya bolag AVISEQ.

AVISEQ bildades år 2020 då Affärsområdet Aviation & Security  förvärvades av Luftfartsverket från Eltel Networks. Vi hade en lång och stolt historia med oss från Eltel men det var viktigt för oss att bygga det nya varumärket AVISEQ från grunden. Vi hade arbetat fram en väl förankrad mission och strategi för det nya bolaget. Vi ville att de nya företagsvärderingarna skulle reflektera både den befintliga kultur som fanns i bolaget samt stärka den nya affärsplan som vi har antagit för bolaget.

Uppdraget handlade om att definiera nya företagsvärderingar för AVISEQ. Vi ville att arbetet skulle stärka tydligheten, samarbete och stolthet i hela bolaget. Det var därför avgörande viktigt att de nya värderingarna skulle vara konsoliderade och implementerade i hela bolaget. Vi önskade att alla medarbetare skulle ställa sig bakom våra nya värderingar och verkligen leva dem i vardagen, för att verkligen bygga ett framgångsrikt bolag.

VAD VAR LÖSNINGEN?

Vi började med att sätta upp en projektplan och tillsätta projektresurser. Vi utsåg 1-2 ambassadörer från respektive team som skulle representera de olika geografierna och perspektiven i hela verksamheten. Vi gav även alla anställda möjlighet att besvara ett antal digitala enkätfrågor för att få in viktig nulägesdata.

Lösningen innefattade följande tre steg:

1. Definiera AVISEQs värdegrund, syfte och identitet

Vi arbetade fram AVISEQs värdegrund med utgångspunkt ifrån affärsplanen och visionen. Vi insåg tidigt att en viktig byggsten, syftet, inte var tillräckligt tydligt. Doings utmanade oss att formulera vårt syfte för att fånga våra grundläggande värderingar och drivkrafter. Med syftet som utgångspunkt arbetade vi fram vår värdegrund och våra nya värderingar i en inkluderande process där vi involverade stora delar av bolaget. Dels ledningsgruppen och referensgruppen och dels med alla ambassadörerna och sedan med referensgruppen igen.

2. Kommunicera och förankra de nya företagsvärderingarna

Efter definieringsarbetet kommunicerades och förankrades de nya företagsvärderingarna i hela organisationen i två steg:

 • Ge ledarna förkunskaper och stärka dem att skapa engagemang kring värderingarna – Ledarna fick på förhand informationsmaterial kring såväl syfte som arbetsprocess i framtagandet av AVISEQs värdegrund samt kund- och medarbetarlöften. Samtliga chefer fick även ett färdigt workshopskoncept för att förenkla och förbättra förankringsdiskussioner med sina team. Alla cheferna tränades i ”faciliterande ledarskap” för att stärka dem i att omsätta workshopkonceptet i praktiken och skapa engagemang kring värderingarna i sina team.
 • Kommunicera och förankra de nya företagsvärderingarna i stormöte med alla anställda – Ett stormöte genomfördes för alla anställda för att alla vid ett och samma tillfälle skulle få ta del av vilka värderingar företaget valt. Det var viktigt att prata om hur vi har arbetat för att komma fram till AVISEQs nya företagsvärderingar, att det var ett arbete som vi hade åstadkommit tillsammans och att de nya företagsvärderingarna är viktiga pusselbitar i AVISEQs affärsutveckling för att tillsammans kunna nå målen.

3. Aktivera de nya företagsvärderingarna genom lokala workshops

Alla ledare genomförde med sina team lokala workshops för att ta nästa steg i arbetet med värdegrunden. De reflekterade och diskuterade om hur de vill och ska agera i sin vardag för att leva upp till de nya företagsvärderingarna genom att enas om minst fem konkreta beteenden och att alla vet hur var och en vill och kan bidra. Doings inspirerade oss att hitta kreativa och effektiva sätt att involvera alla delar av organisationen utan att ta allt för många resurser i anspråk. En viktig påminnelse för oss i vårt fortsatta utvecklingsarbete!

VAD BLEV RESULTATET?

I nära samarbete med hela AVISEQ har Doings bidragit i värderings- och kulturarbetet genom att:

 • Definiera nya företagsvärderingar som speglar vår befintliga kultur
 • Definiera våra kund- och medarbetarlöften som tydligt guidar oss i vad våra kunder och medarbetare ska känna och göra
 • Implementera vår nya värdegrund med tydliga beteenden i varje team
 • Aktivera ett mer faciliterande ledarskap där cheferna tryggare leder sina team i konstant dialog och tillsammans lever efter våra nya företagsvärderingar
 • Aktivera beteenden som passar samtliga team och geografier och som kommer att bidra till en positiv kultur, ett effektivare arbete och stödja AVISEQs affärsplan.

 

AVISEQ Critical Communication AB är ett svenskt statligt bolag, som övervakar, driftar och underhåller teknisk utrustning och system över hela Sverige.

TJÄNSTER


 • Förändringsarbete
 • Företagsvärderingar
 • Kultur- och värderingsprojekt
 • HR-utveckling
 • Verksamhetsutveckling
 • Organisationsutveckling
 • Kommunikation
 • Projektledning
 • Implementering
 • Beteendeutveckling