Från byrålådan till verklig impact - så aktiverar ni er hållbarhetsstrategi

Carl-Johan Schultz & Mikael Botnen Diamant

Från byrålådan till verklig impact - så aktiverar ni er hållbarhetsstrategi

Carl-Johan Schultz & Mikael Botnen Diamant

I en tid där hållbarhetsfrågor (thank God!) blir allt mer centrala för företagens framgång och överlevnad är det tyvärr få som lyckas omsätta sin hållbarhetsstrategi i konkreta åtgärder som gör verklig skillnad. Det primära hindret är varken brist på goda intentioner eller förståelse för vikten att styra om sin verksamhet mot mer hållbara affärsmodeller. Snarare ligger utmaningen, som så ofta, i själva förändringsarbetet; implementeringen och aktiveringen, att gå från ord till handling 

Ni är inte ensamma

De organisatoriska utmaningarna bekräftas av data som vi löpande samlar in hos våra kunder. Frågan vi ställer är: ”Vilka är era största utmaningar just nu när det gäller ert hållbarhetsarbete?” Oavsett målgrupp blir resultatet i princip alltid detsamma: De största utmaningarna ligger inte i att kartlägga det egna avtrycket, identifiera lösningar eller hållbarhetsrapportera. I stället ligger utmaningarna i de organisatoriska förutsättningarna att genomföra strategier och planer. Den interna implementeringen och involveringen ofta bristfällig, liksom incitamenten som inte sällan är helt obefintliga 

Många omställningsstrategier hamnar i byrålådan för att det saknas internt ägarskap, mandat, djupare engagemang och en tydlighet i hur:et. Eller att allt långsiktigt arbete stannar upp så fort det blåser det minsta kallt. Ett vanligt scenario är att hela bolagets omställningsarbete landar i knät på en ofta ensam hållbarhetschef, som frustrerat kämpar för att väcka intresse och engagemang hos resten av organisationen. För många företag innebär det här därmed att hållbarhetsstrategin stannar vid ett ambitiöst dokument som tyvärr inte får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att förverkligas 

Så bygger ni en hållbarhetsstrategi som inte samlar damm 

Allt förändringsarbete är komplext och behöver byggas utifrån respektive organisations förutsättningar och kontext. Men genom att utgå ifrån nedan punkter har ni goda förutsättningar att verkligen få ert hållbarhetsarbete att hända.

Enas om varför ni vill arbeta med hållbarhet

Svaret på den frågan brukar leda fram till både tydliga vägval och en uttalad ambitionsnivå. Och läggs ambitionerna på en tillräckligt hög nivå (det vill säga i linje med vad forskningen säger krävs) behöver hållbarhetsfrågorna bli en del av kärnaffären och följas upp och hanteras därefter. Annars kommer de att prioriteras ned så fort det kommer tillfälliga motgångar.

Säkerställ att ledningen är på banan

VD och ledningsgrupp måste tidigt visa vägen genom att förstå och köpa in sig på syftet och integrera hållbarhetsarbetet i företagets övergripande mål och vision. Det är också avgörande att detta återspeglas i företagets interna processer och strukturer, från beslutsfattande till belöningssystem.

Förankra i hela organisationen

När ni checkat av båda punkterna ovan har ni kommit riktigt långt. Då kan frågorna inte längre ligga på en ensam hållbarhetschef, utan ägarskapet är allas. Se till att förankra arbetet i hela organisationen; där varje individ, oavsett position, förstår sitt unika bidrag och ansvar för att driva förändringen framåt. Tänk också på att bjuda in medarbetarna, sommånga sätt är de som ska genomföra strategin. Säkerställ att de förstår både sitt eget och organisationens varför och vad omställningen innebär konkret i rena arbetsuppgifter. Sammanfattningsvis: kommunicera, utbilda, engagera, involvera och lyssna.

Följ upp, utvärdera och lär

Slutligen, för att säkerställa att hållbarhetsstrategin inte bara är en punkt på agendan utan en levande del av företagets DNA, krävs att ni regelbundet följer upp och utvärderar. Detta inkluderar att mäta framstegen mot uppsatta hållbarhetsmål och att öppet kommunicera dessa, både internt och externt. Genom att uppmärksamma framgångar och lära av misslyckanden skapar ni en kultur där ständig förbättring och innovation är given.

Att aktivera en hållbarhetsstrategi handlar om att överbrygga klyftan mellan vision och verklighet. När ni lyckas med det, bidrar ni inte bara till en mer hållbar värld utan skapar en starkare, mer attraktiv och konkurrenskraftig affärsmodell för framtiden.

 

Här kan du läsa mer om hur vi tillsammans med vår kund Newsec skapat förutsättningar för att aktivera deras hållbarhetsstrategi genom att stärka nya hållbara beteenden på organisations-, team- och individnivå. Hela tiden med kundresan i fokus.

Carl-Johan Schultz & Mikael Botnen Diamant

Dela inlägget