Integritetspolicy

Integritetspolicy för Doings by House of Impact

Denna policy gäller för dig som är kund eller besökare på vår webbplats och förklarar hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter, vilka val och rättigheter du har samt hur du kan utöva dem.

Vi värnar om din integritet och skyddar de personuppgifter som samlas in på vår webbplats och i annan kontakt med oss. Vi behandlar endast nödvändiga personuppgifter.

Uppgifter vi samlar in

Uppgifter som vi vid behov behandlar är namn, adress, e-postadress, IP-adress och telefonnummer som lämnas via mail, eventsida eller i samband med samarbete med oss via t.ex. digitalt avtalssystem. Personuppgifterna används för att besvara frågor eller skicka material, och kan användas för direkt marknadsföring i yrkesroll, kund- och marknadsanalyser, inbjudningar till möten och andra yrkesmässiga kontakter rörande våra produkter och tjänster.

Lagringstid

Vi sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och de syften som specificeras i denna policy eller för att uppfylla rättsliga förpliktelser enligt lag. Vi genomför regelbundna gallringar och tar bort personuppgifter som inte längre behövs.

Vem tar del av uppgifterna?

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse (t.ex. Skatteverket, bank, försäkringsbolag eller externa leverantörer i samband med bokföring) eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande. Vi anlitar externa leverantörer för bland annat ekonomitjänster (PE Accounting), IT-support (House of Service), digitalt avtalsverktyg (Oneflow) projekthantering (Asana) och digitalt enkätverktyg (Typeform) samt andra personuppgiftsbiträden enligt personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

Var behandlar vi uppgifterna?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa undantagssituationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES – hit hör användandet av Typeforms digitala enkätverktyg. Vi vidtar då alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå i enlighet med kraven i GDPR (General Data Protection Regulation).

Ändamål med och rättslig grund för insamlingen

Ändamålet med behandlingen är att fullgöra våra åtaganden enligt ingångna avtal, kommunicera med våra kunder, partners, leverantörer och andra intressenter, samt att erbjuda en intressant, säker och användarvänlig webbplats.  Den rättsliga grunden för behandlingen är avtal samt rättslig förpliktelse och i förekommande fall samtycke.

Cookies

Doings.se använder cookies för att förbättra besökarens upplevelse av webbplatsen. Genom att besöka vår webbplats ger du ditt samtycke till detta. Du kan välja att blockera cookies via din webbläsare, men tänk på att delar av vår webbplats då kanske inte fungerar som den ska.

Säkerhet

Doings.se vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna som samlas in. Vi använder oss av säkerhetsmetoder som brandväggar och SSL-kryptering för att skydda informationen och förhindra obehörig åtkomst eller användning.

Dina rättigheter

Du har enligt gällande dataskyddslagstiftning ett antal rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång (”registerutdrag”)

Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas och i så fall tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktig eller ofullständig information om dig själv ändrad/rättad.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Om du inte lägre vill att vi sparar dina uppgifter har du rätt att få dina uppgifter raderade förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Det kan dock finnas rättsliga skyldigheter som t.ex. bokföringslagen som gör att vi inte genast kan radera delar av din data. Vi kommer i sådana fall endast spara den data som vi är skyldiga enlighet lag att hålla. Om behandlingen baseras på samtycke och detta återkallas så kommer dina uppgifter raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att behandlingen begränsas (om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering, om du behöver uppgifterna för ett rättsligt anspråk eller om du har invänt mot behandlingen och inväntar en kontroll).

Rätt till invändningar mot viss typ av behandling

Om dina personuppgifter behandlas med stöd av ett allmänt eller berättigat intresse har du rätt att göra en invändning mot behandlingen. Exempelvis har du rätt att invända mot att dina uppgifter behandlas för marknadsföringsändamål.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Detta gäller om behandlingen sker automatiserat och grundar sig på ditt samtycke eller ett avtal till vilket du är part. Du har även rätt att begära att dessa uppgifter överförs till en a¬nnan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt.

Rätt att återkalla samtycke

Om vår behandling av dina personuppgifter sker baserat på ditt samtycke kan du när som helst återkalla samtycket.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är den svenska tillsynsmyndigheten.
Du hittar Integritetsskyddsmyndigetens kontaktuppgifter på www.imy.se.

Personuppgiftsansvarig

House of Impact AB (org. nr 559075-8743) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter enligt denna policy. Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter eller för frågor kring behandlingen av dina personuppgifter. Du når oss på hej@doings.se

Denna integritetspolicy uppdateras kontinuerligt.
Integritetspolicyn uppdaterades senast 2023-06-27.